Komunikat ws. płoszenia zwierząt przy użyciu urządzeń hukowych

Mając na uwadze zidentyfikowane na terenie gminy Białobrzegi incydenty związane z płoszeniem zwierząt zagrażających uprawom rolnym za pomocą urządzeń hukowych (armatek hukowych), Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przypomina, iż:

  • z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, działania rolnika bądź sadownika prowadzące do ochrony plonów przed zwierzętami niszczącymi uprawy, nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko,  a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
  • użytkowanie urządzeń „płoszących” w porze nocy (godz. 22.00–06.00), nawet w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska, nie może skutkować zakłóceniem tzw. ciszy nocnej, gdyż pozostaje to w sprzeczności z treścią:

art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.), który stanowi, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

  • zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), płoszenie ptaków i zwierząt należących do gatunków objętych ochroną jest czynnością zakazaną, na którą należy uzyskać zezwolenie właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  • zakaz płoszenia (poza polowaniami i odłowami) dotyczy również zwierzyny (gatunków łownych) - art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.).

Podejmując decyzję o zastosowaniu urządzeń hukowych do ochrony upraw roślinnych przed żerującymi na ich terenie zwierzętami należy, przezornie, mieć na uwadze dwa aspekty:

  • wpływ podejmowanych działań na środowisko naturalne przedmiotowego obszaru,
  • możliwość powstawania z tytułu wdrażanych rozwiązań szkodliwych immisji (hałasu) dla użytkowników nieruchomości sąsiadujących z miejscem jego powstawania.

W przeciwnym razie można narazić się na konieczność poniesienia konsekwencji prawnych określonych w ww. przepisach, w tym, m.in., karę aresztu lub grzywny.

Płoszenie gatunków chronionych w sadach i uprawach roślin jagodowych PDF

 

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid