Komunikat ws. płoszenia zwierząt przy użyciu urządzeń hukowych

Mając na uwadze zidentyfikowane na terenie gminy Białobrzegi incydenty związane z płoszeniem zwierząt zagrażających uprawom rolnym za pomocą urządzeń hukowych (armatek hukowych), Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przypomina, iż:

  • z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, działania rolnika bądź sadownika prowadzące do ochrony plonów przed zwierzętami niszczącymi uprawy, nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko,  a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
  • użytkowanie urządzeń „płoszących” w porze nocy (godz. 22.00–06.00), nawet w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska, nie może skutkować zakłóceniem tzw. ciszy nocnej, gdyż pozostaje to w sprzeczności z treścią:

art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.), który stanowi, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

  • zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), płoszenie ptaków i zwierząt należących do gatunków objętych ochroną jest czynnością zakazaną, na którą należy uzyskać zezwolenie właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  • zakaz płoszenia (poza polowaniami i odłowami) dotyczy również zwierzyny (gatunków łownych) - art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.).

Podejmując decyzję o zastosowaniu urządzeń hukowych do ochrony upraw roślinnych przed żerującymi na ich terenie zwierzętami należy, przezornie, mieć na uwadze dwa aspekty:

  • wpływ podejmowanych działań na środowisko naturalne przedmiotowego obszaru,
  • możliwość powstawania z tytułu wdrażanych rozwiązań szkodliwych immisji (hałasu) dla użytkowników nieruchomości sąsiadujących z miejscem jego powstawania.

W przeciwnym razie można narazić się na konieczność poniesienia konsekwencji prawnych określonych w ww. przepisach, w tym, m.in., karę aresztu lub grzywny.

Płoszenie gatunków chronionych w sadach i uprawach roślin jagodowych PDF

 

portal22

 

Logo muzeum photoaidcom invert

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid