plen

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2243) utworzona została Białobrzeska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r.
W skład Podstrefy Białobrzegi weszły 23 działki o powierzchni 9,4284 ha podzielone na 6 kompleksów, w południowo zachodniej części miasta. Są one zlokalizowane między ulicami Kościelną i ulicą Rzemieślniczą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę usługową i przemysłwo – składową. Teren posiada doskonały układ komunikacyjny – działki przylegają do DK 48 Tomaszów Mazowiecki – Koc, która łączy się poprzez węzeł Białobrzegi-Południe, w odległości 2 km z drogą ekspresową S7 (ok. 70 km od Warszawy). Droga krajowa 48 umożliwia sprawny dojazd w kierunku zachodnim do drogi S8 i dalej autostrady, zaś w kierunku wschodnim dojazd do DK19 i dojazd do przejść granicznych na wschodniej granicy państwa.
 

Teren objęty podstrefą
teren1

 

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu objętego podstrefą

teren2

 

Instytucją zarządzającą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 r – Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

 

W TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania inwestycji. Pomoc publiczna oferowana w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dwa tytuły pomocy: nakłady inwestycyjne lub utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

 • Maksymalna wielkość pomocy: 35% nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (w przypadku małego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest do 55%, a średniego przedsiębiorcy do 45%)
 • Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym
 • Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy publicznej   otrzymane z innych źródeł podlegają sumowaniu
 • Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość poniesionych inwestycji 100 tys. EURO, własność majątku przez min. 5 lat, dla dużych przedsiębiorstw działalność musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od  momentu uzyskania zezwolenia, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw musi być prowadzona co najmniej przez 3 lata.

 

Akty prawne regulujące działalność TSSE

 • Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 282).
 • Ustawa z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z poźn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.jedn. Dz.U. 2007 r., poz. 404)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1306).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. 113.941.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz.U. Nr 254, poz. 2549)
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z dnia 4 marca 2006 r.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid