Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących pełną księgowość.

Wnioski można już składać online korzystając z poniższej strony: https://www.arp-tarcza.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Jeśli to możliwe, prosimy również o zamieszczenie informacji na Państwa portalach internetowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2243) utworzona została Białobrzeska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r.
W skład Podstrefy Białobrzegi weszły 23 działki o powierzchni 9,4284 ha podzielone na 6 kompleksów, w południowo zachodniej części miasta. Są one zlokalizowane między ulicami Kościelną i ulicą Rzemieślniczą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę usługową i przemysłwo – składową. Teren posiada doskonały układ komunikacyjny – działki przylegają do DK 48 Tomaszów Mazowiecki – Koc, która łączy się poprzez węzeł Białobrzegi-Południe, w odległości 2 km z drogą ekspresową S7 (ok. 70 km od Warszawy). Droga krajowa 48 umożliwia sprawny dojazd w kierunku zachodnim do drogi S8 i dalej autostrady, zaś w kierunku wschodnim dojazd do DK19 i dojazd do przejść granicznych na wschodniej granicy państwa.
 

Teren objęty podstrefą
teren1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu objętego podstrefą

teren2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/14-125

 

 

Instytucją zarządzającą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 r – Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

 

kim jestesmy

 

 

 

 

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z delegacją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Aktualnie dysponuje obszarem w 3 województwach, na którym udzielane są decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Od lat wspiera procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, a także oferuje szeroki pakiet instrumentów finansowych w postaci pożyczek, poręczeń, obligacji i pomocy publicznej.

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 24 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 200 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czy radomskiego „Łucznika”.

Nasze lokalizacje

 

 

 

 

 

Obszar zarządzany przez ARP S.A. obejmuje 35 powiatów ziemskich i grodzkich, w tym 261 gmin zlokalizowanych w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim.

Podkarpackie: powiaty: niżański, m. Tarnobrzeg, tarnobrzeski, m. Przemyśl, przemyski, stalowowolski

Lubelskie: powiaty: bialski, m. Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski, zamojski, m. Zamość

Mazowieckie: powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, siedlecki, m. Siedlce, zwoleński, m. Radom

W ramach obszaru TSSE, zgodnie z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 15 miast średnich objętych zostało statusem miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Dla tych miast znacząco obniżono minimalne progi inwestycyjne. W naszym obszarze są to miasta: Nisko, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Radzyń Podlaski, Tomaszów Lubelski, Zamość, Kozienice i Radom.

Inwestor w ramach udzielonego wsparcia na nowe inwestycje otrzymuje pomoc publiczną w formie ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO na:

1W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie woj. mazowieckiego, nowa inwestycja może dotyczyć tylko nowej działalności.

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną, udzielaną zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Analogicznie do wydawanych dotychczas zezwoleń na działalność gospodarczą na terenie SSE, również nowe decyzje nie obejmują katalogu działań związanych np. z produkcją koncesjonowaną, handlem, energetyką, hutnictwem, transportem czy też usługami finansowo-ubezpieczeniowymi. Szczegółowy zakres działalności wyłączonej z uzyskania wsparcia opisuje Rozporządzenie RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony. Na obszarze TSSE wynosi on 12 lat dla nowych inwestycji zlokalizowanych w woj. Mazowieckim (10 lat w powiecie grójeckim) oraz 15 lat dla projektów na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Natomiast na terenie SSE utworzonych na mocy przepisów Ustawy z 1994 r. obowiązuje okres 15 lat.

Intensywność wsparcia będzie zależała od poziomu bezrobocia w powiecie oraz od wielkości przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

w woj. podkarpackim i lubelskim - 50% dla dużych przedsiębiorców, 70 i 60% dla firm z sektora MŚP,

w woj. mazowieckim odpowiednio - 35, 55 i 45% (20, 30 i 40% dla powiatu grójeckiego)

W celu uzyskania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca winien spełnić łącznie minimalne kryteria ilościowe związane z danym projektem oraz 5 wybranych kryteriów jakościowych w przypadku inwestycji w woj. Mazowieckim (6 kryteriów dla powiatu grójeckiego) lub 4 kryteria dla woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Kryteria ilościowe: wydatki inwestycyjne uzależnione są od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (obniżone dla firm MŚP, SSC i B+R), zróżnicowane dla poszczególnych powiatów. Przedsiębiorca dokonuje wyboru z n/w katalogu kryteriów jakościowych.

Kryteria jakościowe:
- projekty wspierające konkurencyjne branże
- przynależność przedsiębiorcy do krajowego klastra kluczowego
- prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
- tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
- dbałość o środowisko naturalne i czystą produkcję
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca
- ze szkołami branżowymi
- działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia)
- posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy-osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza Polską
- lokalizacja inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społ.-gosp. lub gminie z nim graniczącej

planujesz

 

 

 

 

 

- nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania
- nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
- rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
- najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli
- skontaktuj się z nami w celu uzyskania decyzji o wsparciu.

krotko

 

 

 

 

 

Po stronie przedsiębiorcy:

  • 1. Zadzwoń lub prześlij zapytanie ofertowe.
  • 2. Wypełnij i prześlij formularz „Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu”.

Po stronie zarządzającego obszarem:

  • 1. Weryfikacja wniosku przez zarządzającego obszarem.
  • 2. Ustalenie wysokości i warunków dostępnej pomocy publicznej.
  • 3. Wydanie przedsiębiorcy decyzji o wsparciu.

Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Decyzja jest udzielana w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do zarządzającego danym obszarem. Okres wsparcia jest liczony od dnia wydania decyzji o wsparciu

podstawa

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018 poz. 1698)


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz. U. 2018, poz. 1711)

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid