Zainteresowani uprawą maku lub konopi włóknistych powinni zgłosić taką informację do końca sierpnia 2021 r  do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. W informacji należy podać planowaną powierzchnię pod uprawę  konopi. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Gminę Białobrzegi Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku lub konopi włóknistych na danym terenie.

W zgłoszeniu należy podać:

  • • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
  • • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • • lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  • • powierzchnia uprawy w ha,
  • • cel prowadzenia uprawy – ( cele zostały określone w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami),
  • • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/konopi włóknistych.

UWAGA:  zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.  Konopie włókniste można uprawiać wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Uprawa maku lub konopi może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie:
-  zezwolenia na uprawę;
- przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
-  umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
- zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.)
 
Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Polecamy


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

 

budzet obywatelski

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid