dsc 0325Do 18 kwietnia br. uczniowie szczególnie uzdolnieni, osiągający sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji artystycznej z terenu powiatu białobrzeskiego mogą ubiegać się o pozyskanie stypendium.

Stypendium można uzyskać za osiągnięcia artystyczne w muzyce, plastyce, tańcu, teatrze i publicystyce. Kwota przeznaczona na stypendia pochodzi z środków finansowych zebranych podczas IV Powiatowej Gali Charytatywnej, która odbyła się w 2018 r. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe, Gmina Białobrzegi i Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych, bądź niepublicznych mających siedzibę na terenie Powiatu Białobrzeskiego.

 

Uczniowie muszą wyróżniać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi (posiadać udokumentowane osiągnięcia w latach 2018 – 2019 w dziedzinach: muzyka, plastyka, taniec, teatr, publicystyka). Stypendium może być przyznane również uczniom, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, będącymi mieszkańcami Powiatu Białobrzeskiego, a uczącymi się w szkołach mających siedzibę poza granicami powiatu.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy nie ukończyli w dniu złożenia wniosku 21 - go roku życia oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
- byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
- uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach artystycznych;
- są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad, przeglądów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium wypłacane będzie w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty.

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego oraz wniosek o przyznanie stypendium znajduje się poniżej w załączeniu.

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid