plen

polska

OGŁOSZENIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
przystąpił do realizacji zadania pt:
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
wartość dofinansowania – 365 731,20 zł
całkowita wartość zadania – 365 731,20 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Limit godzinowy usług asystenta

 • limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1uczestnika Programu, w tym dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

W czym pomoże asystent:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury(np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) ,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni  w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021, finansowane z innych źródeł.
 • Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2021.
 • Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, które chciałyby  skorzystać z Programu bądź świadczyć usługi  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, proszone są o kontakt  z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach pod nr tel. 48613 27 55.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

Plakat AOON Białobrzegi

 • mgokfoto2022

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

 

 

ceeb12stop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid