plen

Działając w oparciu o Zarządzenie nr. 326 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.07.2015r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania informuję, że w dniu 01.08.2015 roku o godzinie 17.00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. Uruchomiony będzie sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, że od dnia 14 marca 2016 roku zmianie ulega sposób prowadzenia obowiązków gwarancyjnych wykonanych instalacji solarnych w ramach projektu „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi”:

1. Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji instalacji solarnych przejmuje firma FITTERS Sp. z o.o. z siedzibą: 02-495 Warszawa, ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 18.

2. Od 16 marca do 30 maja 2016 roku prowadzone będą przeglądy gwarancyjne wykonanych instalacji solarnych (prace prowadzone będą w godzinach 7.00 – 21.00).

3. Zgłoszenia ewentualnych awarii należy dokonywać do Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie Wioleta Komorowska tel. (48) 613 25 72 wew. 25

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Radomiu i do Sądu Rejonowego w Grójcu.


Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej  50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy.


W myśl art. 158 § 1 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat.
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


 W myśl art. 159 § 1 wymienionej ustawy ławnikiem nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze służby więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Urzędzie  Miasta i Gminy w   Białobrzegach – pok. Nr 26.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieco przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w sekretariacie  Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach pok. nr 23, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) - tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy,
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693)

  • mgokfoto2022

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

 

 

ceeb12stop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid